Professionele ontwikkeling

Wat werkt binnen professionalisering in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Een deel van de resultaten van de eerste meting van de deelstudie naar Professionalisering zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportage en in de bijbehorende infographic die hieronder staat.

Bij de IMAGE-deelstudie gericht op professionele ontwikkeling wordt onderzocht wat de zin en onzin is van professionalisering, zowel in algemene zin als specifiek op het terrein van begaafdheid. Professionaliseringsvormen verschillen van elkaar. Wat werkt en wat niet? Hoe kun je slim kiezen voor professionaliseringsactiviteiten waar je écht iets aan hebt? En welke rol speelt de schoolcultuur hierin?

De inzichten die hierover vanuit praktijk en wetenschap bekend zijn, kunnen elkaar versterken. Bij deze deelstudie wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan onder leraren en schoolleiders. Wat weten we bijvoorbeeld vanuit literatuuronderzoek over kenmerken van professionalisering (in het algemeen) als het gaat om effectiviteit bevorderende en belemmerende factoren? Door hiervan op de hoogte te zijn, kun je als school meer ‘evidence-informed’ keuzes maken voor professionalisering, ook op het terrein van begaafdheid.

Verschillende aspecten spelen bij professionalisering een rol, zoals kennis, houding/attitude, competentiebeleving (inschatting van het eigen kunnen. self-efficacy). Om hier inzicht in te krijgen is er voor het kwantitatieve deel in de periode maart-oktober 2022 een startmeting uitgevoerd, waarbij data is verzameld onder schoolleiders, IB-ers, zorg-/ondersteuningscoördinatoren en leraren, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Bij leraren is daarnaast het handelen in de klas met betrekking tot leerlingen met kenmerken van begaafdheid bevraagd. Ook is er gekeken naar de invloed die de schoolcultuur heeft: is er bijvoorbeeld sprake van een lerende cultuur en welke aandacht/prioriteit is er met betrekking tot het thema begaafdheid? En welke elementen van de schoolcultuur doen ertoe en hangen samen met attituden, competentiebeleving en het handelen in de klas?

Om zicht te krijgen op de professionele ontwikkeling van leraren in het primair en voortgezet onderwijs, worden kwantitatieve en kwalitatieve deelstudies uitgevoerd. In de kwantitatieve deelstudie worden leraren bevraagd op de professionaliseringsactiviteiten op het gebied van (hoog)begaafdheid waar ze aan hebben deelgenomen.

Ter voorbereiding op het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek verzamelen we in deze studie literatuur over effectieve professionalisering van leraren. Deze literatuurstudie geeft een beeld van de effectiviteit van verschillende typen professionaliseringsactiviteiten en de mechanismes en condities die een rol spelen in de effectiviteit.

De literatuurstudie kunt u hier vinden.

Hieronder ziet u een infographic betreffende dit onderwerp gebasseerd op: Dood, C., Gubbels, J., Hornstra, L., Diepstraten, I., & Bakx, A. (2022). Literatuurstudie naar effectieve professionaliseringsactiviteiten voor leraren.

Op 10 november 2022 organiseerde NTCN i.s.m. CBO Talent Development en IMAGE onderzoekers in het kader van kennisbenutting een webinar. Hierin nemen onderzoekers van deze deelstudie, Melissa in ’t Zandt en Lisette Hornstra, je mee in de bevindingen die tot nu toe zijn opgedaan vanuit het literatuuronderzoek en je wordt geïnformeerd over wat er vanuit het kwantitatieve onderzoek in kaart is/wordt gebracht. Via onderstaande video kun je deze presentaties bekijken

Na de presentaties door de IMAGE onderzoekers was er tijdens het webinar gelegenheid voor uitwisseling om de opgedane inzichten persoonlijk betekenisvol te maken, zodat deelnemers voor zichzelf en met elkaar konden onderzoeken wat voor hen werkt als het gaat om professionele ontwikkeling. De presentaties van Melissa en Lisette en de resultaten van de uitwisseling in break-out rooms kun je hieronder downloaden:

Melissa in ‘t Zandt – Webinar 10 nov – Effectiviteit van professionalisering

Lisette Hornstra – Webinar 10 nov – Professionalisering begaafdheid – rol schoolcultuur

Opbrengsten – Webinar 10 november 2022 – IMAGE deelstudie Professionele Ontwikkeling