Casusonderzoek

Bij de IMAGE-deelstudie ‘Ondersteuning bij complexe casussen wordt onderzocht hoe de samenwerking rondom leerlingen in complexe situaties verloopt, bijvoorbeeld bij (dreigend) schooluitval en/of dubbel-bijzondere leerlingen die enerzijds kenmerken van begaafdheid vertonen en anderzijds kenmerken van leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Je kunt deze resultaten van deze deelstudie vinden in de voortgangsrapportage en in de bijbehorende infographic die hieronder staat.

In onderstaande video licht onderzoekster Mare van Hooijdonk (Radboud universiteit) toe wat de bedoeling is van deze deelstudie.

In complexe situaties is er vaak gecombineerde expertise nodig op het gebied van opvoeding, onderwijs en zorg. Het is dan belangrijk dat de gespecialiseerde onderwijs- en zorgprofessionals die bij de leerling betrokken zijn optimaal samenwerken met elkaar en met de ouders en de leerling. Op deze manier kunnen passende ontwikkelingsmogelijkheden (op maat) gevonden worden, zonder dat de leerling overvraagd wordt. Door middel van interviews wordt in deze deelstudie onderzocht wat volgens leerlingen, ouders en professionals effectieve manieren van samenwerken zijn die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Wat is nodig om deze interdisciplinaire samenwerking te bevorderen en wat zijn hierin de belangrijkste belemmeringen? Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van korte lijntjes, de mogelijkheid om direct te kunnen schakelen, snel signaleren wanneer extra ondersteuning nodig is en hoe begaafdheid hierbij ook een rol speelt, de bereidheid tot het vinden van creatieve maatwerkoplossingen buiten reguliere onderwijscontexten, of de beschikbaarheid van een casusmanager die regie en overzicht heeft.

In 2022 vinden de interviews met ouders en onderwijs-/zorgprofessionals plaats. Op basis van de analyse van deze kwalitatieve gegevens wordt in 2023 een model gecreëerd dat inzicht geeft in wat positief bijdraagt aan optimale ontwikkelingskansen voor begaafde leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften. Doel hiervan is om ondersteuning en herkenning te bieden voor de betrokkenen om de samenwerking te kunnen versterken en beter aan te sluiten op de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van een leerling in zijn specifieke context.

Alvast meer weten over de begeleiding van dubbel bijzondere leerlingen? Op de themapagina ‘Dubbel Bijzonder’ op TalentStimuleren.nl vind je welke signalen van belang zijn om hen beter te begrijpen en welke mogelijkheden er zijn om hen te begeleiden op de gebieden waar extra aandacht en ondersteuning nodig kan zijn. Je kunt hier – vanuit de werkwijze van handelingsgericht werken (HGW) – verkennen welke succesvolle strategieën kunnen bijdragen aan de optimale (talent)ontwikkeling van deze kinderen. Ook vind je hier diverse hulpmiddelen, waaronder de gespreksplaat ‘Dubbel bijzondere leerlingen zien, horen, begrijpen en ondersteunen’.