Deelstudies

Binnen het IMAGE project worden verschillende (sub)thema’s onderscheiden. Het overkoepelende thema betreft het systemisch perspectief dat noodzakelijk is aan te nemen om het onderwijs voor begaafde leerlingen te verbeteren, zodat in aanbod en begeleiding passend aangesloten wordt op hun ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften. In een systemisch perspectief wordt ervan uitgegaan dat actoren in interactie met elkaar een dergelijk verbeterproces beïnvloeden. Dit zijn actoren op het gebied van beleid (zoals directeuren van samenwerkingsverbanden en andere bestuurders), onderwijs (zoals leraren) en gezin (zoals ouders). 

Vanuit dit systemische perspectief worden er verschillende deelstudies binnen IMAGE uitgevoerd:

De eerste deelstudie is inmiddels afgerond en betrof een inventarisatie van de activiteiten (gericht op leerlingen met kenmerken van begaafdheid) die samenwerkingsverbanden aanbieden of willen gaan aanbieden.

Sinds januari 2022 zijn de volgende deelstudies gestart:

Leerlingenonderzoek: In deze deelstudie wordt gefocust op het signaleren en vaststellen van ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken en de onderwijsaanpassingen voor deze leerlingen.

Ondersteuning in complexe casussen: In deze deelstudie staat het combineren van expertise (uit onderwijs en zorg) in complexe situaties centraal. Deze complexe situaties betreffen bijvoorbeeld (dreigend) schooluitval en/of dubbel-bijzondere leerlingen die enerzijds kenmerken van begaafdheid vertonen en anderzijds kenmerken van leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen.

Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid: In deze deelstudies wordt de manier onderzocht waarop samenwerkingsverbanden samenwerking faciliteren en sturen om het onderwijs ook voor begaafde leerlingen te verbeteren en om het thema ‘begaafdheid’ structureel in te bedden.

Professionele ontwikkeling: Deze deelstudie focust op de ontwikkeling van expertise en dan met name op de professionalisering van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Interactieonderzoek: Hierin wordt de interactie tussen de verschillende actoren binnen het systeem rondom de leerling onderzocht. Deze actoren zijn mensen op het gebied van beleid (zoals directeuren van samenwerkingsverbanden), onderwijs (zoals de leraren in primair en voortgezet onderwijs) en gezinnen (zoals de ouders).

In onderstaande video licht projectleider Marjolijn van Weerdenburg kort toe wat het IMAGE project inhoudt: