Consortium

Binnen IMAGE werken diverse consortiumpartners samen. De projectleiding is in handen van het expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling van de Radboud Universiteit. Een overzicht van alle IMAGE-consortiumpartners is weergegeven in de figuur.

Het Team

Dr. Marjolijn van Weerdenburg

Dr. Marjolijn van Weerdenburg

Deelstudie Coördinator, Projectleider

Marjolijn van Weerdenburg is als onderzoeker en docent verbonden de Radboud Universiteit waar ze lid is van het Behavioural Science Institute (BSI) en het expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO) en docent in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tevens geeft ze les in de European Council for High Ability (ECHA) opleiding en in de Radboud International Training on High Ability (RITHA). In onderzoek richt ze zich met name op (1) effecten van onderwijsinterventies in het algemeen en in het onderwijs voor (hoog)begaafden in het bijzonder, (2) de rol van cognitie, geheugen en taal in leerprocessen, (3) het effect van versnellings- en verrijkingsprogramma’s op de sociaalemotionele aspecten van (hoog)begaafde leerlingen en (4) de relatie tussen leervermogen en intelligentie.

 • Expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO), Behavioural Science Institute & Radboud Universiteit
Prof. Dr. Lianne Hoogeveen

Prof. Dr. Lianne Hoogeveen

Inhoudelijke expert en adviseur bij alle deelstudies

Lianne Hoogeveen is bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit (RU), hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en coördinator van de Internationale Master Specialisatie ‘Gifted Education’ (RU). Daarnaast doceert zij in zowel de Bachelor als Master Pedagogische Wetenschappen. Ze is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid, in samenwerking met collega’s van binnen- en buitenlandse universiteiten. Als GZ psycholoog is Lianne werkzaam bij CBO Talent Development. Sinds september 2020 is Lianne Hoogeveen voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA). Lianne’s onderzoek concentreert zich op het verbeteren van de identificatie en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid en het op wetenschappelijke basis versterken van interventies voor deze doelgroep in onderwijs, zorg en samenleving. De focus ligt op het verborgen talent, zoals minder geprivilegieerde leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen. Het onderzoek richt zich op het beschrijven, verklaren en optimaliseren van het functioneren van mensen in formeel en informele leer- en werksituaties. De nadruk ligt op het optimaliseren en daarmee verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit, en innovatie van de begeleiding van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Radboud Universiteit
Drs. Mariska Poelman

Drs. Mariska Poelman

Aanspreekpunt ‘Kennisbenutting’ en betrokken bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Mariska Poelman werkt als GZ-psycholoog bij CBO Talent Development en is als docent en onderzoeker verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is docent bij de ECHA/RITHA opleiding (European Councel for High Ability / Radboud International Training for High Ability) die professionals opleid tot Specialist in Gifted Education. Hierbij begeleid ze jaarlijks studenten bij hun afstudeeropdrachten waarin (hoog)begaafdheid centraal staat.
Daarnaast staat Mariska volop in de praktijk als coördinator van de CBO-Groepsscreening waarin jaarlijks meer dan 12.000 leerlingen deelnemen van meer dan 95 scholen voor Voortgezet Onderwijs opdat de mogelijkheden en behoeften van leerlingen gezien worden en er een adequaat onderwijsaanbod tegenover staat.
Mariska heeft begin 2019 het Uitstroomonderzoek; Met vallen en opstaan, als projectleider, in opdracht van OCW afgerond. Een retrospectief verkennend onderzoek naar schooluitval onder (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast is Mariska in opdracht van OCW lid geweest van de beoordelingscommissie subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs’ en is ze als externe deskundige bij het Monitor onderzoek.
Naast haar activiteiten in Nederland is Mariska sinds 2018 lid van het ECHA Board (European Council for High Ability), en nu lid van het ECHA Education Board. Sinds 2019 is zij tevens lid van het bestuur van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) dat een bijdrage wil leveren aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve en begaafde kinderen, jongeren en volwassen.

 • CBO Talent Development, Radboud Universiteit
MSc. Jette Ros

MSc. Jette Ros

Betrokken bij ‘Kennisbenutting’ en de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Jette Ros heeft een bachelor Psychologie gevolgd, waarna zij de masteropleiding tot Orthopedagoog met de specialisaties Gifted Education en Speciale Leerbehoeften afgerond heeft. Ze is sinds april 2021 verbonden aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, waar zij is begonnen als stagiaire. Vanaf april 2022 is zij hier werkzaam als orthopedagoog in de adviespraktijk (psychologische onderzoeken en adviserende gesprekken met ouders) en helpt ze met de kennisverspreiding rondom hoogbegaafdheid via sociale media

 • CBO Talent Development
Dr. Lisette Hornstra

Dr. Lisette Hornstra

Senior onderzoeker bij de deelstudies ‘Leerlingenonderzoek’ en ‘Professionele ontwikkeling’

Lisette Hornstra werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling educatie van de UU. Eén van haar onderzoeksthema’s is het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Ze heeft onder meer onderzoek gedaan naar sociaal-emotionele en motivationele effecten van plusklassen en de wijze waarop passende ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen geboden kan worden in reguliere klassen. Ze is eveneens als wetenschapper betrokken geweest bij POINT013, een werkplaats voor onderwijsonderzoek waarin leerkrachten en onderzoekers samenwerken om het onderwijs voor talentvolle leerlingen te optimaliseren. Lisette Hornstra is ook betrokken bij de Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het po en vo. Haar onderzoekslijn kenmerkt zich door de verbinding tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.

 • Universiteit Utrecht, afdeling Educatie
Drs. Djoerd de Graaf

Drs. Djoerd de Graaf

Coördinator van de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Djoerd de Graaf is hoofd van het cluster Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Djoerd is door zijn diverse werkervaring een allround onderzoeker op onderwijsterrein. Hij is de afgelopen twintig jaar bij meerdere werkgevers in dienst geweest en heeft op het snijvlak van wetenschap en beleid verschillende functies bekleed.

 • SEO Economisch Onderzoek
Harriët Prins

Harriët Prins

Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Harriët heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de bachelor Economie en Bedrijfseconomie afgerond en vervolgens de master International Economics. Daarnaast heeft ze een bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Erasmus Universiteit en een master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2022 is Harriët werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek als junior onderzoeker in het cluster Onderwijs, waar ze meewerkt aan verschillende onderzoeken in de onderwijssector, zowel kwalitatief als kwantitatief.

 • SEO Economisch Onderzoek
Dr. Joyce Gubbels

Dr. Joyce Gubbels

Onderzoeker bij de deelstudies ‘Leerlingenonderzoek’ en ‘Professionele ontwikkeling’

Joyce is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en houdt zich daar vooral bezig met grootschalige internationale vergelijkingsstudies in het primair en voortgezet onderwijs. Voordat Joyce bij het Expertisecentrum Nederlands ging werken deed ze onderzoek bij de Inspectie van het Onderwijs. Ook ronde ze een promotietraject af aan de Radboud Universiteit, waarin ze onderzoek deed naar de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.

 • Expertisecentrum Nederlands
Dr. Judith Conijn

Dr. Judith Conijn

Onderzoeker bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Judith Conijn studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 op een onderzoek naar analysetechnieken voor het opsporen van afwijkende antwoordpatronen in psychologische vragenlijstdata. Na haar promotie zette ze haar psychometrische onderzoek voort aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze naast onderzoeker ook als docent werkzaam was. Aan de Vrije Universiteit werkte ze vervolgens als onderzoeker op verschillende onderwijskundige projecten, zoals het wonderfull education project, een onderzoek naar de rol van verwondering in het primair onderwijs. Sinds 2021 is ze werkzaam bij het Kohnstamm Instituut, onder meer als projectleider van een NRO gefinancierd longitudinaal onderzoek naar de effecten van differentiatie in het onderwijsaanbod op motivatie, zelfregulatie en studiesucces van mbo studenten.

 • Kohnstamm Instituut
MSc. Loes Blaas

MSc. Loes Blaas

Betrokken bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Loes Blaas is orthopedagoog, ECHA-specialist en afgestudeerd leerkracht. Zij werkt sinds begin 2020 bij CBO Talent Development en verricht daar werkzaamheden in de adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders) en is als begeleider betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO). Loes is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen aan het CBO en zet zich via de verschillende kanalen op de sociale media in om de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten.

 • CBO Talent Development
MSc. Esther Stronkhorst

MSc. Esther Stronkhorst

Esther Stronkhorst werkt als junior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Ze heeft daarvoor de bachelor Pedagogische wetenschappen en de master Onderwijswetenschappen behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het Kohnstamm werkt zij veel als veldwerkcoördinator op grootschalige projecten, zoals peilingsonderzoeken in het kader van peil-onderwijs, en voert zij onder andere analyses uit op monitoronderzoeken.

 • Kohnstamm Instituut
MSc. Koen van der Ven

MSc. Koen van der Ven

Sinds 2018 is Koen onderzoeker bij het cluster onderwijs van SEO, een onderzoeksbureau gelieerd aan de UvA. Daar doet hij op veel onderwerpen onderzoek, van gelijke kansen tot de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, en van po tot ho. Als afgestudeerd beleidseconoom ligt zijn expertise bij het evalueren van beleid en interventies. Daarbij maakt hij veelvuldig gebruik van state-of-the-art methodes, zoals fixed effects en diff-in-diff modellen, om causale effecten aan te tonen. Het zet deze expertise in om de verscheidene onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen te onderzoeken.

 • SEO Economisch Onderzoek
Prof. Eliane Segers

Prof. Eliane Segers

Betrokken bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Eliane Segers is hoogleraar Leren & Technologie aan de Radboud Universiteit, hoogleraar Lezen & Digitale Media vanwege Stichting Lezen aan de Universiteit Twente, en wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Haar onderzoek richt zich op individuele variatie in leren en leerproblemen en met een specifieke aandacht voor de rol van ICT daarin. Specifiek relevant voor IMAGE is dat ze samen met Lianne Hoogeveen de programmeringsstudie Excellentie-onderzoek in het primair, voortgezet en hoger onderwijs (2012) schreef, en het op die call door NRO gehonoreerde PhD project van Joyce Gubbels begeleidde (https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/bevorderen-van-de-ontwikkeling-van-intelligentie-de-bovenbouw-van-de ) waarin werd samengewerkt met SLO en CBO.

 • Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit & Universiteit Twente
MSc. Melissa in ‘t Zandt

MSc. Melissa in ‘t Zandt

Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft Melissa in 2018 de Bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en daarna heeft ze hier in 2020 ook de Research Master Behavioural Science afgerond. Tijdens en na haar master heeft ze als docent aan de Radboud Universiteit gewerkt, waarbij ze voornamelijk onderwijs heeft gegeven in academisch schrijven en premasterscripties heeft begeleid. Melissa haar expertise in onderzoek en statistiek heeft ze tijdens haar studie opgebouwd en deze heeft ze ook verder ontwikkeld tijdens het onderwijzen. Daarnaast heeft Melissa ook veel bijlessen en cursussen op individueel en groepsniveau gegeven voor statistiek gedurende haar studie, waarbij haar expertise op dit gebied goed van pas kwam en ook verder gegroeid is. Sinds kort is Melissa werkzaam bij Expertisecentrum Nederlands als junior onderzoeker, waar zij zich met verschillende onderzoeken omtrent leesonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs bezig houdt.

 • Expertisecentrum Nederlands
MSc. Annabel Vaessen

MSc. Annabel Vaessen

Junior onderzoeker deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ en ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’

Annabel Vaessen werkt als junior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. In 2019 heeft ze een master Onderwijswetenschappen cum laude behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Haar masterscriptie ging over de opvattingen van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs over democratische vraagstukken in relatie tot verschillende sociale contexten. Ze houdt zich binnen het Kohnstamm Instituut vooral bezig met onderzoek naar burgerschapsonderwijs, kansengelijkheid en passend onderwijs. Ze is op dit moment betrokken bij het ICCS onderzoek naar de burgerschapscompetenties van Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is ze betrokken bij een onderzoek naar het bevorderen van kansengelijkheid in het mbo-hbo (NRO) en in het po-vo (Gemeente Amsterdam). Ook is ze betrokken geweest bij de evaluatie van de Wet passend onderwijs.

 • Kohnstamm Instituut
Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen

Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen

Coördinator van de deelstudie ‘Ondersteuning in complexe casussen’

Evelyn Kroesbergen is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op leerlingen die op enige wijze moeite hebben met leren of school: leerlingen met specifieke leerproblemen (bijvoorbeeld op het gebied van lezen of rekenen), problemen met aandacht of executieve functies, leerlingen die ondanks een hoge intelligentie onvoldoende tot leren komen, en de ‘dubbel-bijzonder’ leerlingen. Ook doet zij onderzoek naar creativiteit en hoe dat gemeten en gestimuleerd kan worden in het onderwijs. Als orthopedagoog heeft zij veel ervaring met de begeleiding van begaafde leerlingen (met of zonder leerproblemen) en hun ouders en leerkrachten. Zij werkt in verschillende projecten samen met leraren en andere onderwijsprofessionals om het onderwijs aan begaafde leerlingen (en aan alle leerlingen) te verbeteren.

 • Radboud Universiteit
Drs. Mare van Hooijdonk

Drs. Mare van Hooijdonk

Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Ondersteuning in complexe casussen’

Mare heeft na het afronden van de pabo de researchmaster ‘Educational Sciences: Learning in Interaction’ afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft zij als PromoDoc een baan als leerkracht in het basisonderwijs gecombineerd met haar promotietraject getiteld: ‘Creatief probleemoplossen meetbaar maken in het basisonderwijs’. Op haar basisschool was ze verantwoordelijk voor het signaleren van kenmerken van begaafdheid bij het jonge kind en zorgde ze voor een passend onderwijsaanbod voor deze leeftijdsgroep. Inmiddels is Mare docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit en aangesloten als junior onderzoeker bij IMAGE. Mare is vooral geïnteresseerd in creativiteit, begaafdheid, assessment en de ontwikkeling van leraren. Hiernaast blijft ze de ontwikkelingen in het basisonderwijs op de voet volgen.

 • Radboud Universiteit
Dr. Eveline Schoevers

Dr. Eveline Schoevers

Coördinator van de deelstudie ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’

Eveline Schoevers studeerde Pedagogische (Bachelor) en Onderwijswetenschappen (Researchmaster) aan de Universiteit Utrecht. In haar studies specialiseerde Eveline zich op het gebied van leerlingenzorg en volgde zij een klinisch traject tot orthopedagoog bij het Dyscalculie Expertise Centrum (Ambulatorium van de Universiteit Utrecht). In 2015 startte Eveline als promovenda aan de Universiteit Utrecht en werkte zij aan het praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Meetkunst’. Zij was tevens werkzaam als docent in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. In het meetkunstproject hield zij zich bezig met een onderzoek naar het integreren van reken-wiskunde- en kunstonderwijs en het bevorderen van creativiteit van leerlingen in het basisonderwijs. Ze werkte in dit onderzoek samen met een museum, lerarenopleiders rekenen-wiskunde en beeldende kunst en basisschooldocenten. In november 2019 promoveerde Eveline op het proefschrift ‘Promoting creativity in elementary mathematics education’. Sinds oktober 2019 werkt Eveline als onderzoeker-adviseur bij Oberon en houdt ze zich met name bezig met onderzoek op het gebied van passend onderwijs. Eveline is naast IMAGE ook betrokken bij de uitvoering van het monitoronderzoek in het kader van de subsidieregeling (hoog)begaafdheid in passend onderwijs. Eveline heeft tijdens haar promotieonderzoek en haar werk bij Oberon ervaring opgedaan met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

 • Oberon
Dr. Ditte Lockhorst

Dr. Ditte Lockhorst

Al meer dan 25 jaar richt Ditte zich in haar onderzoek het leren en handelen van (aanstaande) leraren.
Ditte Lockhorst is na haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht, gaan werken bij IVLOS, de lerarenopleiding van de universiteit Utrecht. In 2004 is zij gepromoveerd op haar proefschrift “Design Elements for a CSCL Environment in Teacher Training”. Na haar promotie heeft zij naast haar IVLOS onderzoekswerk een aantal jaren in detachering bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit gewerkt. Sinds 2010 werkt zij bij Oberon.
Bij Oberon heeft Ditte haar onderzoek naar professionalisering van leraren in een breder perspectief geplaatst door ook steeds meer haar onderzoek te richten op de omgeving waarbinnen de professionalisering van leraren kan plaatsvinden: de rol van de schoolleider, HRM-beleid, de school als lerende organisatie, professionele leergemeenschappen en de samenwerking tussen wetenschap (onderzoekers) en praktijk (onderwijspersoneel) aan onderzoek. De laatste jaren is zij als projectleider bij veel grootschalige onderzoeken op deze thema’s betrokken geweest. Momenteel is zij expeditieleider van de Expeditie Lerarenagenda (www.expeditielerarenagenda.nl), een landelijk onderzoek dat vanuit een systeemperspectief kijkt naar toekomstbestendig leraarschap.
Zij is thuis in zowel wetenschappelijke, als beleids- en praktijkonderzoek.

 • Oberon
MSc. Janne de Roode

MSc. Janne de Roode

Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’

Janne de Roode is een sociologe met specifieke interesse in de relatie van opleidingsniveau op maatschappelijke participatie en gedrag. Bij Oberon komt dit bijvoorbeeld terug in de projecten rondom ouderbetrokkenheid in de voorschoolse educatie waar zij aan werkt. Janne heeft naast haar bachelor Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen de master Politics and Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude afgerond. Haar masterscriptie ging over de relatie tussen opleidingsniveau en (rechts-extreem) stemgedrag, en in hoeverre terroristische aanslagen een invloed hadden op deze relatie. Sinds 2021 werkt Janne bij Oberon. Hier is zij onder andere betrokken bij projecten rondom passend onderwijs en voorschoolse educatie.

 • Oberon
Prof. Dr. Anouke Bakx

Prof. Dr. Anouke Bakx

Coördinator van de deelstudie ‘Professionele ontwikkeling’

Anouke Bakx werkt als lector ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ aan Fontys Hogescholen. Tevens is zij bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit. Ze is initiator van de onderwijsonderzoekswerkplaatsen POINT (2015) (Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent). Ze is medeoprichter van het Wetenschappelijk Expertisecentrum RATiO (2019) (Radboud Talent in Ontwikkeling). Anouke publiceert haar onderzoek in wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften. De verbinding tussen wetenschap en praktijk staat in haar werk centraal. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van praktijkgerichte materialen, gevoed vanuit wetenschap. Zo schreef zij een aantal boeken voor basisschoolleraren (in opleiding), waaronder De pedagogisch sensitieve leraar (2015), Werken met begaafde leerlingen in de klas (2016), Cyclisch onderwijs ontwerpen (2017) en Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen (2021) en ontwikkelde zij met het POINT-team het professionaliseringsspel hoogbegaafdheid enIQma. Anouke Bakx is bestuurslid van het National Talent Centre of the Netherlands.

 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie & Radboud Universiteit
Dr. Isabelle Diepstraten

Dr. Isabelle Diepstraten

Senior onderzoeker bij de deelstudie ‘Professionele ontwikkeling’

Isabelle Diepstraten is socioloog en historicus. Ze werkt als senior onderzoeker bij het Fontys lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap en als lerarenopleider bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. In die rollen heeft ze bij het Welten-Instituut (voorheen Ruud de Moor centrum) van de Open Universiteit onderzoek gedaan naar lerarenprofessionalisering en was ze hoofdredacteur van drie overzichtsstudies op dit gebied, waaronder de reviewstudie Leraren Leren in opdracht van De Algemene Onderwijsbond. Recentelijk heeft ze onderzoek gedaan onder hoogbegaafde studenten van Fontys Hogescholen en op basis daarvan tools ontwikkeld, waarmee hogeschooldocenten deze studenten beter kunnen begeleiden (te downloaden op (Hoog)begaafde studenten laten floreren | Fontys Hogescholen | Fontys). Dit alles als onderdeel van haar expertisegebied Diversiteit en Inclusie. Daarover publiceert ze in wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften en eigen blogs (zie voor blogs, publicaties en uitgebreide CV: www.isabellediepstraten.nl).

 • Fontys Hogeschool, Kind en Educatie
MSc. Jessica Vergeer

MSc. Jessica Vergeer

PhD Candidate bij de deelstudie ‘Interactieonderzoek’

Jessica Vergeer werkt als PhD kandidaat bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het project waaraan zij werkt focust zich op de impact van huidige interventies om passend onderwijs voor begaafde kinderen te verbeteren. Haar PhD project zal middels een systemische benadering, de rol van beleid, onderwijs en familiaire actoren in acht nemend, de werkende mechanismes en onderliggende condities van deze interventies onderzoeken.

Voordat Jessica startte als PhD kandidaat, heeft ze de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) afgerond aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook heeft zij de master Developmental Cognitive Neuroscience aan de University of York (UK) behaald.

Naast dat zij heeft gewerkt als leerkracht in het primair (begaafden)onderwijs, heeft zij gewerkt als junior onderzoeker bij het Developmental Social Neuroscience lab van de University of York, en bij de Baby Brain and Behavior Group van de Tilburg University.

 • Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit
Prof. Dr. Trudie Schils

Prof. Dr. Trudie Schils

deelstudie ‘Interactieonderzoek’

Sinds 2008 werkt Trudie als onderwijseconoom aan onderzoek naar de de rol en de beperkingen van het gebruik van toetsen in het onderwijs, de rol van verwachtingen en sociaal-emotionele vaardigheden bij leerlingontwikkeling en de meting daarvan, en de verschillen in al deze onderwerpen tussen groepen leerlingen (naar geslacht, sociaaleconomische achtergrond, maar ook hoogbegaafd versus niet hoogbegaafd). Trudie publiceert papers op dit terrein met een multidisciplinaire focus en werkt nauw samen met onderwijsprofessionals uit het veld. Impressie te vinden op www.trudieschils.nl

 • Universiteit Maastricht
Anke Suijkerbuik

Anke Suijkerbuik

Onderzoeker monitoronderzoek (hoog)begaafdheid

Sinds 2018 werkt Anke bij Oberon aan verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken en projecten. Anke werkt veel aan thema’s als passend onderwijs, de aansluiting onderwijs-zorg en voorschoolse educatie.

 • Oberon
Dr. Miriam Walraven

Dr. Miriam Walraven

Projectleider van de monitor subsidieregeling leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid

Miriam is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als orthopedagoog en promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij was van 1987 tot 2001 werkzaam als onderzoeker op Pedologische Instituten in Amsterdam. Sinds 2001 werkt ze als projectleider bij Oberon. Op het gebied van Passend onderwijs coördineerde ze diverse projecten, variërend van evaluatieonderzoek op school- en samenwerkingsverbandniveau, tot (proces) onderzoek naar de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Miriam was zeer actief in de landelijke meerjarige evaluatie van Passend onderwijs (NRO). In het najaar van 2022 leidde zij, in opdracht van het Ministerie van OCW, een viertal dialoogsessies met diverse veldpartijen, om te komen tot een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid en maatregelen om deze visie te realiseren. Ze is momenteel nauw betrokken bij de monitoring van de subsidieregeling voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen.

 • Oberon